چرا آیونتوفورزیس

چرا آیونتوفورز (یونتوفورزیس) چرا از یونتوفورزیس استفاده کنیم یونتوفورزیس در حال حاضر بهترین روش درمانی برای بیماری هایپر هیدروزیس می باشد در بین روشها از همه موثر تر و ارزانتر و همچنین مهم تر از همه اینکه دارای هیچ عوارض جانبی نمی باشد. این روش بیش از 40 سال است در اروپا و امریکا در […]